e-Boks integritetspolicy

Land: Sverige

Användningsområde:

Denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) gäller för e-Boks A/S behandling av dina personuppgifter på e-Boks webbplatser, appar och andra digitala plattformar som används av e-Boks.

I förhållande till personuppgifter, som e-Boks registrerar i samband med att e-Boks tillhandahåller sina tjänster till dig, är e-Boks personuppgiftsansvarig. I förhållande till innehållet i din digitala brevlåda och i ditt arkivsystem är du personuppgiftsansvarig, och e-Boks är personuppgiftsbiträde.

e-Boks som personuppgiftsansvarig

Insamling:

e-Boks kan samla in personuppgifter om dig på olika sätt, däribland a) när du registrerar dig som användare, b) genom användning av cookies och c) när du själv lämnar uppgifter, t.ex. genom att du anmäler dig till ett nyhetsbrev.

Personuppgifter:

e-Boks samlar in personuppgifter så som a) namn, personnummer, identifierings- och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-post, födelsedatum), b) inloggningsuppgifter, c) uppgifter om dig, som du själv har angett, t.ex. kreditkorts- och betalningsuppgifter, d) uppgifter om din kommunikation med e-Boks, e) uppgifter om dina aktiviteter i din digitala brevlåda, f) uppgifter om din dators och mobila enhets operativsystem och vald webbläsare och g) IP-adress.

Syfte:

e-Boks behandlar dina personuppgifter som en del av sin verksamhet, däribland a) för att kunna erbjuda dig e-Boks tjänster, b) för att kunna skicka dig nyhetsbrev och marknadsföra våra produkter och tjänster, c) för att framställa anonymiserade analyser och statistik, d) för produktutveckling och förbättring av våra tjänster och e) för interna och administrativa ändamål. Vissa uppgifter behandlas eftersom det krävs enligt gällande lagstiftning.

Mottagare:

Om det är nödvändigt, kan e-Boks dela dina uppgifter med a) koncernrelaterade företag, b) IT-leverantörer och tredjeparter som behandlar dina uppgifter å våra vägnar, c) myndigheter och verksamheter som du har registrerat dig för, d) de verksamheter du har gett samtycke till delning med och e) e-Boks samarbetspartners, när detta är nödvändigt för att kunna ställa en tjänst du har valt, till förfogande för dig. Vidarebefordran sker alltid i överensstämmelse med gällande lagstiftning, och – om det behövs – med förhandssamtycke från dig. e-Boks kommer inte att överföra dina uppgifter till länder utanför EU/EES.

Särskilt om personnummer:

Behandling av ditt personnummer görs i följande tre fall: a) för att säkerställa att du är rätt mottagare av meddelanden, b) för att identifiera dig när en avsändare som du ännu inte har registrerat dig för, vill skicka meddelanden till dig i e-Boks, med möjlighet för efterföljande registrering hos avsändaren och c) för elektronisk vidarebefordran, bland annat när du via en länk i ett meddelande blir omdirigerad till en annan webbplats och automatiskt loggas in.

Rättslig grund:

e-Boks behandlar dina personuppgifter antingen: a) på bakgrund av ditt förhandssamtycke, b) för att uppfylla ett avtal med dig eller c) för att under konkreta förhållanden utöva ett legitimt intresse. Ett legitimt intresse kan bland annat vara förbättring av våra tjänster, besvarande av meddelanden från dig eller liknande.

Dina rättigheter:

Du har rätt till a) att begära insyn i dina personuppgifter, b) att begränsa användningen av uppgifterna och få dem korrigerade eller raderade c) att göra invändning mot behandling av dina uppgifter och d) överföring av data (dataportabilitet) under vissa omständigheter. Det betyder att du kan be om att få de uppgifter du själv har gett till e-Boks, levererade i ett läsbart format. Om det är tekniskt möjligt, kan du också få uppgifterna överförda till en tredjepart. Fordringar kopplade till detta stycke, ska skickas in via e-Boks ”Användarsupport” på e-boks.se.

Samtycke:

Om e-Boks behandlar dina personuppgifter på bakgrund av ett samtycke, däribland samtycke till direkt marknadsföring, kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Detta ändrar dock inte lagligheten för den behandling som baserats på samtycket före återkallningen.

Sekretess och lagring:

Dina personuppgifter behandlas alltid med sekretess, oavsett om du själv aktivt har angett uppgifterna, eller om uppgifterna har samlats in av e-Boks på annat sätt. e-Boks lagrar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter.

Klagomål:

Om du har frågor gällande dina personuppgifter och/eller vår behandling av dem, vill lämna klagomål, eller använda dig av dina rättigheter enligt GDPR, kan du kontakta oss via funktionen ”Användarsupport” på e-Boks svenska webbplats: https://privatsupport.e-boks.se/hc/sv. Om du anser att e-Boks inte löser ditt klagomål eller beaktar dina rättigheter enligt GDPR, kan du vända dig till Datatilsynet, Borgergade 28,5. 1300 Köpenhamn K, dt@datatilsynet.dk, som är ansvarig tillsynsmyndighet för e-Boks behandling av personuppgifter. Du kan också alltid vända dig till Datainspektionen,  Box 8114, 104 20 Stockholm, datainspektionen@datainspektionen.se, med dina klagomål och frågor. Dessa kan dock komma att hanteras av Datatilsynet ensamt eller tillsammans med Datainspektionen, om inte Datainspektionen anser sig vara behörig att utöva tillsyn enligt särskilda regler i GDPR. Om du anmäler dina klagomål till Datainspektionen kommer Datainspektionen vara din kontaktpunkt i ärendet även om tillsynen utförs av Datatilsynet.

Ändringar:

Integritetspolicyn uppdateras löpande och den senaste versionen finns alltid på www.e-boks.se. Vid väsentliga ändringar eller inskränkningar, meddelas du individuellt via e-Boks. Genom fortsatt användning av e-Boks  tjänster, däribland webbplatser, appar och andra digitala plattformar, godkänner du de vid varje tidpunkt gällande villkoren samt den gällande integritetspolicyn.

e-Boks dataskyddsombud:

Eftersom e-Boks kärnverksamhet består av att skicka elektronisk post mellan en avsändare och en slutanvändare, som kan innehålla personuppgifter, har e-Boks valt att utse ett dataskyddsombud.

Generella frågor ang. överensstämmelse med personuppgiftsbestämmelser och dataskyddslagstiftningen kan skickas till e-Boks dataskyddsombud på följande e-postadress: DPO-team@e-boks.dk

e-Boks som personuppgiftsbiträde

Nedanstående information fastställer rättigheter och skyldigheter för dig som personuppgiftsansvarig och e-Boks som personuppgiftsbiträde.

Omfattning och syfte:

e-Boks behandlar bara personuppgifter som har till syfte, och är nödvändiga för, att din digitala post och övrigt innehåll kan finnas tillgänglig och lagras i din digitala brevlåda och i ditt arkivsystem.

Behandlingsaktiviteter:

e-Boks behandling av personuppgifter i samband med tillhandahållande av tjänster, omfattar bl.a. insamling, registrering, systematisering, lagring, radering, uppdatering och vidarebefordran.

Personuppgiftskategorier:

Innehållet i meddelanden och dokument som överförs till e-Boks, antingen av en avsändare för placering i din digitala brevlåda, eller av dig själv för lagring i ditt arkivsystem hos e-Boks, bestäms av avsändaren eller av dig. Meddelanden och dokument som innehåller fritext, har innehåll som inte är bestämt av e-Boks, och kan innehålla både allmänna uppgifter och känsliga uppgifter i okänd omfattning.

Kategorier av registrerade personer:

De kategorier av registrerade personer som e-Boks behandlar personuppgifter om, bestäms av avsändaren och dig själv. De registrerade personerna omfattar utöver dig själv eventuellt barn, partner eller andra, som kan ha nämnts i innehållet för dokument och meddelanden (fritexten).

Dina instruktioner:

e-Boks behandlar bara ovan nämnda personuppgifter på bakgrund av dina instruktioner, om inte behandlingen krävs med hänsyn till EU-lagstiftningen eller medlemsländernas nationella lagstiftning, i detta fall underrättar e-Boks dig om de rättsliga kraven före behandling, om inte den gällande lagstiftningen förbjuder ett sådant underrättande av hänsyn till viktiga samhälleliga intressen.

Om e-Boks anser att en konkret instruktion är i strid med gällande personuppgiftslagstiftning, kommer e-Boks att informera dig om detta.

Relevant personuppgiftslag:

e-Boks är skyldiga att följa den vid varje tidpunkt gällande dataskyddslagen.

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder:

e-Boks vidtar nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, däribland sådana ytterligare åtgärder, som kan vara nödvändiga mot att personuppgifter av en olyckshändelse eller olagligen förstörs, går förlorade, försämras samt mot att de kommer till kännedom för obehöriga, missbrukas eller i övrigt behandlas i strid med dataskyddslagstiftningen.

Fastställande av nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, görs med hänsyn till:

  1. den nuvarande tekniska nivån,
  2. kostnader för implementeringen, samt
  3. behandlingens karaktär, omfattning, sammanhang och syfte samt risker av varierande sannolikhetsgrad och allvar för fysiska personers rättigheter och friheter.

e-Boks säkerställer att de medarbetare som är involverade i att behandla personuppgifter, har åtagit sig att iaktta konfidentialitet eller lyder under lagstadgad tystnadsplikt.

Behandlingssäkerhet, säkerhetsöverträdelser, m.fl.:

e-Boks lever upp till de skyldigheter som finns skrivna i Personuppgiftsförordningens artikel 32–36 med hänsyn till behandlingens karaktär och de uppgifter som är tillgängliga för personuppgiftsbiträdet.

Möjlighet till utskickad dokumentation samt revision

e-Boks ställer tillgängliga uppgifter till förfogande för att påvisa att e-Boks lever upp till dessa villkor, samt ger åtkomst till revisioner enligt lagstiftningen och e-Boks riktlinjer. 

Invändan mot behandling m.m.

e-Boks lever upp till de skyldigheter som finns skrivna i Personuppgiftsförordningens kapitel III om utövande av de registrerades rättigheter i Personuppgiftsförordningens kapitel III.

Överföring av personuppgifter:

e-Boks använder sig av leverantörer till att driva e-Boks, och överför därför dina personuppgifter till dessa. e-Boks leverantörer listas nedan:

  • KMD A/S, Lautrupparken 40, 2750 Ballerup, organisationsnummer: 26911745

e-Boks underrättar dig om e-Boks planerar att göra ändringar i användningen av ovanstående leverantörer. Du godkänner en sådan ändring genom fortsatt användning av e-Boks tjänster efter en sådan underrättning.

e-Boks behandlar uteslutet personuppgifter inom EU:s gränser.

e-Boks försäkrar sig före överföring av personuppgifter till en leverantör/underpersonuppgiftsbiträde, att det ingås ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal som lever upp till dataskyddsförordningens krav. Om underpersonuppgiftsbiträdet inte uppfyller sina dataskyddsskyldigheter, är e-Boks ansvarig över dig för uppfyllnad av underpersonuppgiftsbiträdets skyldigheter.

Ersättningsansvar:

Förhållandet regleras av danska lagens allmänna ersättningsregler, dock är e-Boks inte ansvarig för indirekt förlust och följdskador.

Avregistrering:

Du kan när som helst avregistrera eller radera din digitala brevlåda hos e-Boks. Parterna är dock förpliktade av dessa villkor så länge du lagrar personuppgifter hos e-Boks.

 

e-Boks A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Organisationsnummer: 25674154

 

Version 1.1. – 2020/01