03-04-2017

Digitalisering gir enorme muligheter for helsevesenet og kan spare samfunnnet for milliarder. Likevel henger vi langt etter i bruken av teknologi i helsesektoren. Tiden er inne for selvmedisinering. 

digitalisering-medisinen.jpg

Et økende behov for helsetjenster

Nordmenn er blant verdens beste til å ta i bruk ny teknologi og havner på fjerdeplass på World Economic Forums liste over bruken av IKT i 139 land. En fersk rapport fra Sopra Steria viser også at ni av ti nordmenn er positive til økt digitalisering av offentlig sektor. Dette er mye høyere enn i andre land i undersøkelsen, og med en Internett-pentrasjon på over 96 prosent, ligger alt til rette for at vi har en effektiv og digital helsesektor.

Slik er det dessverre ikke. I Norge er helseutgiftene per innbygger nesten dobbelt så høyt som i andre OECD-land. En kostnad det offentlige dekker mer enn 80 prosent av. Samtidig ser vi at behovet for en digital og effektiv helsetjeneste blir større og større. Forventet levealder fortsetter å stige samtidig som befolkningstallet fortsetter å øke. Helsedirektoratet spår i en rapport fra 2017 at etterspørselen etter helsetjenester snart er høyere enn veksten i tilgangen på helsepersonell. Når en kostnadspost som tilvarer 10 prosent av BNP ikke er tilstrekkelig er det tydelig at noe må gjøres.

Digitalisering gir store fordeler

Digitalisering og utbredt bruk av teknologi i helsesektoren kan gi enorme fordeler. For legene, pasientene og samfunnet for øvrig. Ved hjelp av ny teknologi kan legene stille diagnoser raskere og mer treffsikkert. Teknologi kan ta over en viktig del av den rollen hjelpepleiere har i dag ved å påminne pasientene om doser og tidspunkt for medisinering. Og roboter kan foreta rutinemessige operasjoner eller stille diagnoser basert på store datasett. Alt dette fører til en mer effektiv helsesektor, som igjen frigjør ressurser til å brukes andre steder. Flere kan få hjelp. Raskere. Legene kan bedrive mer tid på pasientoppfølging og forebygging. Færre blir syke.
Samtidig kan en utbredt bruk av teknologi og en digital helsetjeneste gi enkelte pasienter større friheter, slik AV1 fra No Isolation nå gjør for langtidssyke barn. Sensorer på armbånd og i mobiltelefonen kan fortløpende oppdatere fastlegen om helsestatusen på pasientenes blodtrykk og hjertefrekvens. I tillegg gir digitalisering muligheter for en mer effektiv kommunikasjon mellom pasienter og leger. Digital dialog mellom pasient og lege er dessuten sikrer ved f.eks. bytte av lege.

Helsesektoren trenger økt kompetanse

For å møte dette fremtidige behovet må vi effektivisere helsesektoren. Ifølge IKT-Norge blir teknologi den viktigste enkeltfaktoren for å oppnå et kunnskapsbasert og integrert helsevesen – med kvalitet i alle ledd. Vi trenger derfor en økt satsning på digital kompetanse innenfor grunn- og videreutdanning i helsetjenesten. Dette må gjelde i alle ledd, fra den lokale fastlegen til lederne i Helse- og omsorgsdepartementet. Først når alle har tilstrekkelig kompetanse på teknologi som verktøy i forebygging og pleie vil vi kunne utnytte dette potensialet til det fulle.

Like viktig er det at vi får med brukerne når de nye løsningene utvikles og implementeres. Hvis disse verktøyene skal kunne erstatte leger og pleier er det viktig at brukerne vet hvordan de fungerer og får påvirke hvordan løsningene skal utformes for å møte deres behov. På samme måte er det avgjørende at offentlig og privat sektor samarbeider. Mange av de utfordringene i offentlige sektor kan løses gjennom private leverandører. Et bedre samarbeid vil gagne alle.

Hvis vi skal kunne møte det fremtidige behovet i helsesektoren må vi bli mer effektive og gjennom dette skape mer tid til hver pasient og mer tid til forebygging. Helse- og omsorgssektoren må bli flinkere på å utnytte de mulighetene teknologi skaper og tørre å ta i bruk de tjenestene som allerede finnes på markedet. Dette er medisin som virker.