Vores vision er at skabe bedre digitale samfund og i det ligger også et ønske om at blive ved med at bidrage til den bæredygtige samfundsudvikling gennem den digitale transformation, vi har oplevet i Europa de senere år.

I forlængelse af dette har vi taget et aktivt valg om at tilslutte os FN´s Global Compact. Det gjorde vi den 28. april 2018. FN Global Compact er et internationalt initiativ fra FN om at styrke virksomheders arbejde med samfundsansvar. Gennem medlemskabet af Global Compact forpligter e-Boks sig til at overholde og efterleve de fire overliggende temaer fra FN: Menneskerettigheder, Arbejdstagerrettigheder, Miljø og Antikorruption.

Som medlem af Global Compact har e-Boks også forpligtet sig til aktivt at sprede budskabet, der ligger i de 10 grundprincipper samt at anvende disse som en aktiv del af vores virksomheds drift og hverdag.

 


FN Global Compact’s 10 principper:

Virksomheden bør:

 1. Støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområder.
 2. Sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.
 3. Opretholde frihed til organisering og anerkende arbejderstagers ret til kollektive forhandlinger.
 4. Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.
 5. Støtte afskaffelse af børnearbejde.
 6. Eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.
 7. Støtte en forsigtighedsorienteret tilgang til miljømæssige udfordringer.
 8. Tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
 9. Tilskynde udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier.
 10. Modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

 


Med mere end 27 mio. månedlige logins på e-Boks platformen er vi i daglig berøring med mange borgere i Europa. Vi lever af at levere en sikker og stabil platform for dokumentudveksling og opbevaring af personlige dokumenter, og vi er stolte af den tillid, som vores kunder og brugere viser os.

Vi vil gerne bygge videre på vores bidrag til den bæredygtige udvikling og tage aktiv del i Global Compact og de 17 verdensmål (Sustainable Development Goals eller SDG) vedtaget af FN. Målene sigter mod en bæredygtig udvikling, og essensen i SDG er ”Leave no one behind” – at bæredygtig udvikling ikke kan ske, såfremt nogen efterlades.

Helt konkret arbejder vi med FN´s Verdensmål, hvor vi har sat ansvarlig produktion (verdensmål 12) og borgerens ret til beskyttelse af data (verdensmål 16) i centrum for vores virksomhed og serviceydelser. 

 

Her er en oversigt over de 17 verdensmål:

 

FAKTA: e-Boks og FN's Global Compact

 • e-Boks har siden sin begyndelse i 2001 bygget sin forretning på at levere bæredygtige digitale løsninger.
 • De over 610 millioner dokumenter, som bliver sendt gennem e-Boks, sparer hvert år samfundet for mere end 10.065 tons papir.
 • e-Boks’ vision er at skabe bedre digitale samfund og dermed fortsat bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling.

 

 

 


 

 

SDG 12

Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsmønstre.

Delmål 12.2 Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer. 

 

Læs mere om Mål 12 her

 

 

SDG 16

Verdensmål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Fred, stabilitet, menneskerettigheder og effektiv regeringsførelse baseret på retsstatsprincipper er vigtige betingelser for en bæredygtig udvikling

Delmål 16.3 Retssikkerheden skal fremmes på nationalt og internationalt niveau og der skal sikres lige adgang til en retfærdig rettergang.

 

Delmål 16.6 Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer.

 

Delmål 16.9 Inden 2030, skal der gives en retlig identitet til alle, herunder fødselsregistrering.

 

Delmål 16.10 Der skal sikres offentlig adgang til information og beskyttelse af fundamentale frihedsrettigheder i henhold til international lovgivning og internationale aftaler.

 

Læs mere om Mål 16 her